Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DUVEL WEBSHOP

Deze website is eigendom van Moortgat Consumer Services.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:
Moortgat Consumer Services NV Breendonkdorp 58 2870 Puurs-Sint-Amands België

BEREIKBAARHEID:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: klantendienst.shop@liefmans.be

Ondernemingsnummer (BTW): (BE) 0450.984.078
RPR: Antwerpen, afdeling Mechelen

KBC bank
Rekening: 407-0506301-47
IBAN: BE09 4070506311-57
BIC: KREDBEBB


De algemene voorwaarden van Moortgat Consumer Services ("MCS") zoals hier omschreven (de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de Duvel webshop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.
Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

PRODUCTINFORMATIE
De producten aangeboden door MCS voldoen aan de wettelijke normen en mogen door MCS online worden verkocht.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. MCS is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. MCS doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen. Toch kan er zich een onmogelijkheid tot leveren voordoen. Dit kan door onopzettelijk foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal MCS u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

Het is mogelijk dat MCS op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief zijn voor de bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief. MCS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of voor het gebruik daarvan.

AANKOOP

MCS biedt de producten op haar webshop in de eerste plaats aan consumenten. Ondernemingen kunnen de producten op de webshop enkel aankopen als relatiegeschenk. De producten in de webshop van MCS zijn in geen geval bestemd voor wederverkoop.

De overeenkomst tussen MCS en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door MCS gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

MCS behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, bestellingen voor ontoelaatbare doeleinden (bv. wederverkoop), onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. MCS behoudt zich tevens het recht voor om te beslissen op welke artikelen al dan niet kortingen worden toegekend en kent geen kortingen achteraf toe.

MCS bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht. De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

BETALING

Betaling van producten gekocht bij MCS geschiedt uitsluitend via de voorgestelde betaalmiddelen.

MCS blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

In geval van niet tijdige betaling heeft MCS het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Ondernemingen kunnen enkel bestellingen plaatsen vanaf 100,00 EUR (excl. BTW en excl. verzendkosten). Indien zij een factuur wensen, kunnen zij daartoe bij bestelling hun BTW-nummer opgeven in het voorziene vak of MCS achteraf contacteren via klantendienst.shop@duvel.com.

De aanvraagtermijn voor het opstellen van een factuur binnen het kwartaal bedraagt 7 dagen na de aankoopdatum.

LEVERING EN LEVERTIJDEN

De door MCS opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn niet bindend.
De uiterste leveringstermijn binnen België is 30 dagen na bevestiging van de bestelling.
Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende tarieven en levertermijnen. De juiste prijs worden u meegedeeld voor het bevestigen van de aankoop.
MCS levert in volgende landen: België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden.

MCS levert geen alcoholische producten buiten België.

Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegevens van de koerierdienst kan u vinden op volgende website: https://www.postnl.nl/nl


De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.


Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico voor deze producten over op de koper.

BEDENKTIJD (ZICHTTERMIJN) EN RETOURNEREN

Voor alle producten gekocht bij MCS heeft u als consument volgens het Belgisch Wetboek van economisch recht (WER) recht op een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Dit herroepingsrecht is uitdrukkelijk niet van toepassingen voor bestellingen geplaatst door rechtspersonen en (andere) ondernemingen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangst name door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen herroepingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
Wanneer u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk kenbaar te maken. U kunt hiervoor desgewenst gebruik maken van de retourmodule op de website. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek ‘retourneren en annuleren’ op onze website.

De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en in originele staat en verpakking uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender.
Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

Op de volgende producten rust geen herroepingsrecht:
- Producten die speciaal voor u gemaakt zijn, gepersonaliseerd zijn of veranderd zijn; Bederfbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend;
- Producten die zichtbaar gedragen zijn of op andere wijze zijn beschadigd.

Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:
Distrimedia
Retour Duvel Webshop
Schoenstraat 14 (magazijn 5)
9140 Temse

MCS betaalt u het complete aankoopbedrag (mogelijks exclusief de verzendkosten) binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. De retourkosten worden nooit terugbetaald.

GARANTIEBEPALINGEN

MCS volgt de wettelijk garantierichtlijnen, deze zijn per product verschillend.

Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van MCS, behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

GEBREKEN

U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?

Etc.

Wordt er een tekortkoming aan de conformiteit van de geleverde goederen aan de bestelling geconstateerd, dan dient u dat binnen 2 maanden na ontdekking aan MCS te melden. In afwijking van het voorgaande, dienen rechtspersonen en andere ondernemingen zichtbare tekortkomingen aan de goederen en enig gebrek aan conformiteit te melden binnen 5 werkdagen na levering.

Werkdagen zijn het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van zondagen en wettelijke feestdagen in België.

De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van MCS.

OVERMACHT

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop MCS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MCS redelijkerwijze niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

MCS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MCS haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van MCS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MCS niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

PRIJZEN

Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan MCS, met MCS verbonden entiteiten of rechthoudende derden.

VRAGEN EN KLACHTEN

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 kalenderdagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van MCS beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling, behoudens ingeval van opzettelijke fout of grove schuld.

MCS behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van ongeveer 7 kalenderdagen.

GESCHILLEN

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte en het Weens Koopverdrag.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van MCS, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Mechelen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

MCS levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal MCS de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

MCS kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. MCS geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

MCS kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

MCS verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.